فصلنامه بیمارستان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه بیمارستان متعلق به انجمن علمی اداره امور بیمارستانها است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور انتشار تازه‌ ترین یافته های علمی پژوهشی در حوزه مدیریت و اقتصاد نظام سلامت ازجمله تحقیقات مربوط به تعالی خدمات بالینی، خدمات پرستاری، تامین تسهیلات وتاسیسات بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ، امورغذا و دارو و نظامهای بیمه ای و شیوه های پرداخت،ایمنی بیماران به ویژه در حوزه بیمارستان منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیمارستان:
http://jhosp.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.25.fa
برگشت به اصل مطلب