فصلنامه بیمارستان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محمد عرب
سردبیر
پروین عباسی بروجنی
مدیر اجرایی
نشانی: تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
کد پستی 1417613151، 
صندوق پستی: 6951-15875
تلفن: 88989129
دورنگار: 88989129
پست الکترونیک:
jhosp@tums.ac.ir
وب سایت: http://Jhosp.tums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیمارستان:
http://jhosp.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب