دوره 12، شماره 1 - ( 2-1392 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 19-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ، M_amiri_71@yahoo.com
2- کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی قم،
3- استادیارمدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
4- استادیار گروه بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
5- دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
6- دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
7- استادیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،
چکیده:   (9653 مشاهده)
زمینه و هدف: بیمارستان‌ها به عنوان یکی از اولین مراکز پذیرش مصدومین به هنگام بروز بلایا، باید از آمادگی لازم برخوردار باشند. مطالعه با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های شمال ایران در مواجهه با بلایا انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه مقطعی در سال 1390 انجام شد. در این مطالعه کلیه بیمارستان‌های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان، شاهرود، مازندران، بابل و گیلان(53بیمارستان) به‌روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه آگاهی‌سنجی مدیران(40سوال) و چک‌لیست‌ 141 سوالی بوده که به روش خودارزیابی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
یافته‌ها: میانگین امتیاز آگاهی مدیران از وضعیت آمادگی در برابر بلایا (12/9±89/41) و آمادگی بیمارستان‌ها در مواجهه با بلایا (12/15±88/56) در کلیه بیمارستان‌های مورد مطالعه در حد متوسط بود. بین آگاهی مدیران و گذزاندن دوره آموزشی در زمینه مدیریت بلایا ارتباط آماری معنی داری(007/0P=) وجود داشت. کمترین امتیاز مربوط به حیطه برنامه‌ریزی کاهش خطرات ساختمانی(4/29±56/40) بود. بین آمادگی بیمارستان در دانشگاه‌های مختلف و حیطه‌های آمادگی در زمینه مدیریت برنامه حوادث غیرمترقبه(047/0=P)، برنامه آموزشی بیمارستان(019/0=P)، برنامه ریزی پشتیبانی خدمات حیاتی(005/0=P) و اقدامات بهداشت محیط برای مقابله با حوادث غیرمترقبه(001/0=P) رابطه معنی داری مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به سابقه وقوع بلایا در استان‌های مورد مطالعه و آمادگی متوسط بیمارستان‌ها، برنامه‌ریزی آموزشی برای مقابله با بلایا، مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و برگزاری مانورهای تمرینی در افزایش آمادگی بیمارستان‌ها نقش موثری خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: بلایا، بیمارستان، آمادگی، بحران، زلزله
متن کامل [PDF 601 kb]   (3148 دریافت)    

دریافت: ۱۳۹۰/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۰/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۵