دوره 9، شماره 3 و 4 - ( 11-1389 )                   جلد 9 شماره 3 و 4 صفحات 57-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، nasiripour@srbiau.ac.ir
2- واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
چکیده:   (9570 مشاهده)
زمینه و هدف: توریسم درمانی فرصت هایی را برای بیمارستان ها فراهم می سازد تا از پتانسیل های خود درارائه خدمت به بیماران سایر کشورها استفاده نمایند.کشورهایی با مد نظر قرار دادن این نیاز بشر قرن 21 در صدد بهره مندی از فرصت های موجود کشورخود در خصوص بحثی به نام "توریسم درمانی"هستند. هدف این بررسی شناخت توانمندی بیمارستان های تهران در جذب بیمار خارجی بر اساس معیارهای جهانی رقابت در گردشگری پزشکی و ارائه راهکار برای توسعه توریسم درمانی از طریق ارتقائ توانمندی بیمارستان ها
مواد و روش‌ها: پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، همبستگی(متغیرهای توانمندی بیمارستانها با متغیرهای درآمد وتعداد بیماران) بوده است.ازبین بیمارستان های تهران، 4 بیمارستان فعال درجذب بیمار خارجی که دارای آمار بیماران خارجی بودند به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیده و 63نفراز پزشکان وپرستاران شاغل دراین بیمارستان ها به عنوان نمونه های پژوهش برگزیده شدند. قبل از گردآوری داده ها مجوزهای لازم اخذ و در زمینه اهداف پژوهش به شرکت کنندکان کتبا اطلاع رسانی گردید. ابزارگردآوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگر ساخته با 40 سوال بودکه با مقیاس لیکرت (خیلی زیاد=5 تا اصلا"=0 ) نمره دهی شد. برای سنجش روایی از تکنیک قضاوت خبرگان وجهت سنجش پایایی پرسش نامه ،ضریب آلفای کرونباخ 859/0محاسبه شد.داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردیده واز ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد.
یافته ها: دربین مولفه های موردمطالعه ، تجهیزات پزشکی با میانگین 9/3 در بهترین وضعیت و کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات با میانگین7/1 در پایین ترین موقعیت قرار داشتند.ضریب همبستگی بین میانگین درآمد حاصله از بیماران خارجی با وضعیت تجهیزات پزشکی وهمچنین ضریب همبستگی بین میانگین تعداد بیماران خارجی با هزینه خدمات ارائه شده برابر 1 بدست آمده است که همبستگی مثبت و کاملی را نشان می دهد (000/0 = P) .
نتیجه گیری: به کار گیری تجهیزات پزشکی دارای تکنولوژی بالا واستاندارد های جهانی ، همچنین ارزان تر بودن (رقابتی بودن) هزینه خدمات پزشکی نسبت به سایر کشورها وشفاف نمودن هزینه درخواستی از بیماران خارجی از مهمترین عوامل افزایش جذب بیمار خارجی بوده و موجب توسعه توریسم درمانی در بیمارستان های تهران می شود.

متن کامل [PDF 326 kb]   (16259 دریافت)    

دریافت: 1389/7/20 | پذیرش: 1389/11/20 | انتشار: 1392/5/15