راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات نشریه بیمارستان

نشریه بیمارستان متعلق به انجمن علمی اداره امور بیمارستانهاست که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور انتشار تازه‌ترین یافته های علمی پژوهشی در حوزه مدیریت و اقتصاد نظام سلامت  ازجمله تحقیقات مربوط به تعالی خدمات بالینی، خدمات پرستاری، تامین تسهیلات و تاسیسات بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ، امور غذا و دارو و نظام‌های بیمه ای و شیوه های پرداخت، ایمنی بیماران به ویژه در حوزه بیمارستان منتشر می شود. از محققین و نویسندگان محترمی که تمایل دارند مقاله خود را جهت چاپ برای این نشریه ارسال کنند تقاضا می شود که به موارد زیر توجه فرمایند:

<کلیه مقالات ارسالی بایستی شامل موارد زیر باشند.

۱- عنوان

۲- نام و مشخصات کلیه نویسندگان و نویسنده مسئول (شامل: نام خانوادگی ، نام ، رتبه علمی ، محل کار ، ‌آدرس ، ‌تلفن و تلفن همراه ، فکس و ایمیل)

۳- چکیده فارسی و انگلیسی مقاله

۴- در نگارش منابع مقاله باید سیستم رفرانس نویسی (ونکوور) رعایت شود.

۵- تعهد نامه عدم ارسال مقاله به مجلات (داخلی و خارجی) با امضاء کلیه نویسندگان

<در این نشریه مقالات زیر به چاپ می رسند:

الف: مقالات پژوهشی اصیل Original Research Articleکه حاصل یافته های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان است.

ب: مقالات مروری Review Article که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است و نویسنده این مقالات ، باید ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی ، در زمینه مورد بحث صاحب نظر باشد . ساختار این مقالات بایستی شامل چکیده ، سابقه و هدف، منابع اطلاعاتی و روشهای انتخاب منابع، ترکیب مطالب و نتایج، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی باشد.

منابع و مقالات مطالعه موردی باید شامل چکیده (سابقه و هدف، معرفی مورد، نتیجه گیری، کلمات کلیدی)، مقدمه، معرفی مورد، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. منابع استفاده شده نباید کمتر ۳۰ مورد باشد.

اصول آماری: روش های آماری با جزئیات کافی به همراه برنامه کامپیوتری مورد استفاده وکشفیات عددی و خطای اندازه گیری ذکر گردد و همچنین افراد خارج شده از مطالعه نیز مشخص شوند.

ج: مقالات کوتاهShort Communication  :جهت تسریع در انتشار یافته های علمی ، مجله به درج مقالات کوتاه اقدام مینماید. این مقالات نبایستی بیش از چهار صفحه باشد و تنها میتواند دارای یک جدول و یا نمودار و حداکثر پنج منبع باشد. مقاله احتیاج به چکیده فارسی نداشته و بایستی شامل سه بخش مقدمه ،روش ، نتایج و بحث کوتاه باشد (تهیه چکیده انگلیسی لازم است).

د: مقالات مطالعه موردی Case Study شامل مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه ها ، چکیده انگلیسی مشابه فارسی آن ، متن مقاله شامل مقدمه، شرح مورد بحث و کلید واژه ها است.

تذکر مهم : در هر یک از انواع مقالات، در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد، باید قبل از ارائه به مجله در مرکز ثبت کار آزمایی های بالینی ایران به نشانی www.irct.ir  ثبت گردیده و شماره ثبت در چکیده فارسی و انگلیسی ذکر گردد.

<‌‌اصول‌کلی

۱.ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس  jhosp.tums.ac.irامکان پذیر می باشد و فایل مقالات باید در اندازه با فاصله سطر ۲/۱ سانتی متر و با حاشیه ۵/۲ سانتی متر ارسال گردد. آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل فارسی دارند خودداری شود. کلیه مقالات به زبان فارسی بوده و در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح نیست می توان از آوانویسی استفاده کرد و در صورت تمایل اصل واژه در دو کمان ( ) عنوان شود.

۲. نشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسندگان باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله جدید بوده و به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است.

۳. هرکدام از افراد گروه نویسندگان نام خانوادگی و نام ، رتبه علمی، نشانی کامل پستی محل کار، پست الکترونیکی، شماره تلفن تماس را به ترتیب اولویت ذکر نموده و نویسنده مسئول نیز به طور واضح مشخص شود. اگر نویسندگان بیش از یک نفر باشند باید قید شود که مقاله با همکاری همه مؤلفین تهیه شده و به تایید امضای کلیه نویسندگان برسد . همچنین ترتیب قرار گرفتن اسامی نویسندگان دقیقاً رعایت و امضای هر یک از آنها مورد تایید قرار گیرد . فرد نویسنده مسئول مقاله همراه با نحوه تماس پستی، الکترونیکی و تلفنی میبایست مشخص شده باشد.

 ۴. مقالات پس از دریافت از سامانه الکترونیک نشریه اعلام وصول گردیده و ضمن بررسی اولیه از نظر رعایت اصول ذکر شده در راهنمای نویسندگان جهت ارزیابی برای چهار داور ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید در شورای نویسندگان در صورت نیاز به اصلاح، مقاله به نویسنده مسئول بازگردانده شده و می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده و ارسال گردد تا مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و به اطلاع نویسنده مسئول برسد.

۵. حفظ اسرار سازمانی و اطلاعات بیماران و رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای در مقاله باید مورد توجه باشد.

۶. شورای نویسندگان نشریه در رد یا قبول یا اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

 ۷. در صورت تأیید و پذیرش مقاله، کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله در اختیار نشریه خواهد بود.

۸. مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده در هر صورت بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.

۹. نویسندگان باید همه وابستگی هایی را که ممکن است به عنوان ایجاد تعارض منافع در نظر گرفته شود، آشکار سازند.

۱۰. برای نویسنده مسئول هر مقاله حد اقل ۳ نسخه از نشریه حاوی مقاله ارسال خواهد شد.

‌‌ساختار ‌مقالات ارسالی:

!supportLists]-->۱.  مقالات باید با فاصله سطر ۱/۲ سانتی متر در یک روی کاغذ و با حاشیه ۲/۵ سانتیمتر از هر سمت کاغذ با فونت ۱۳نازنین برای متن فارسی و فونت Times New Roman ۱۱ برای متن انگلیسی با نرم افزار Microsoft Word XP در محیط WindowsXP انجام گیرد.

!supportLists]-->۲.  هر مقاله باید شامل صفحه اول یا صفحه عنوان و صفحات مقاله باشد.

!supportLists]-->۳.  صفحه ‌عنوان ‌شامل‌: توصیف و خلاصه ای از اهم موضوعات کلیدی مقاله باشد .

- ذکر نوع مقاله: تحقیقاتی (Original Article)، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case Study)

- عنوان مکرر (Running Title) با حد اکثر ۴۰ حرف (کاراکتر)

- نام خانوادگی و نام نویسندگان، رتبه علمی و نیز در صورت دارا بودن سمت دانشگاهی باید بلافاصله بعد از عنوان مقاله آورده شود. سمت دانشگاهی به صورت های مربی (Instructor)، استادیار Assistant Professor))، دانشیار (Associate Professor) ، استاد (Professor) نوشته می شود.

نشانی محل اشتغال به کار نویسنده یا نویسندگان، شامل دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی ذیربط ذکر شود. رتبه علمی نویسندگان به صورت های BSc/ MSc Ph.D/MD نوشته می شود.

- نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود و نشانی کامل پستی ، شماره تلفن، نمابر و آدرس الکترونیکی ذکر شود.

صفحات‌مقاله‌:

ـ چکیده:

ارسال چکیده مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحات جداگانه الزامی است. چکیده انگلیسی باید ترجمه چکیده فارسی باشد .چکیده حداقل در ۲۰۰ و حداکثر در ۲۵۰ کلمه تهیه شود. چکیده فارسی شامل زمینه و هدف، مواد و روشها، نتایج، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی باشد. کلید وازه ها بایستی ۳ تا ۶ واژه از واژه های فهرست Mesh (عناوین موضوعات پزشکی) در ایندکس مدیکوس باشد. چکیده بایستی خلاصه ای از نکات کلیدی مقاله باشد بطوری که ارتباط بین امتیازات تست ها و روش های بکار رفته را بیان نموده و نیز ابزارها و نتایج بدست آمده را توصیف نماید.

چکیده انگلیسی لازم است دارای ساختار  به صورت زیر باشد.

Background- Materials & Methods- Results- Conclusion- Keywords

درپایان چکیده انگلیسی بایستی سه تا شش واژه به عنوان keywords معرفی شود. در ضمن چکیده انگلیسی باید ترجمه چکیده فارسی باشد.

توجه:‌ منابع فارسی می بایست به ساختار انگلیسی ترجمه شود.

ـ مقدمه:

با نگارش مقدمه مقاله، انتشار مقاله توجیه می شودکه باید ضمن بیان هدف از تحقیق، خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است با ذکر منابع مربوطه بیان نماید. تمام مطالب مقدمه باید بر اساس منابع بوده و منابع نیز به ترتیب آمدن در متن شماره گذاری شوند.  مقدمه بایستی بر مبنای پاسخگوئی  به سوالات ذیل باشد .

۱- محوریت این تحقیق بر چه موضوعی است؟

۲- چرا این موضوع اهمیت دارد؟

۳- چه مزایایی از انجام این بررسی به دست می آید؟

۴- تحقیقات دیگر چه نظری بر این موضوع داشته اند (موافق یا مخالف)

۵- چه جنبه هایی از این موضوع تا کنون بررسی نشده ؟

۶- نویسنده در این مقاله چه انجام خواهد داد  (هدف از انجام  مطالعه)

هدف از تحقیق و فرضیات مورد نظر باید در سطرهای پایانی مقدمه اشاره شود. در صورتیکه تحقیق به ارزشیابی یک سیستم جدید یا انجام مداخلات آموزشی بپردازد مقدمه بایستی شامل پیشنهاد  یا چگونگی انجام مداخله بگونه ای متفاوت از مداخلات یا ارزشیابی‌های گزارش شده قبلی یا موجود باشد.

ـ مواد ‌و ‌روش‌ها:

در این قسمت نحوه طراحی مطالعه، روش تحقیق، چگونگی انتخاب نمونه و کنترل آنها،اطلاعات دموگرافیک، روش کار و حجم آن و نیز ابزار و چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری به طور کامل شرح داده شود. نوع مطالعه حتماٌ باید در ابتدای این قسمت ذکر شود

ـ یافته‌ها:

یافته های حاصل از تحقیق باید در متن، جداول و نمودارها به طور کامل بیان گردد. مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکراری باشد.جداول و نمودارها باید به زبان فارسی باشد و در محل مناسب آخر مقاله آورده شود ،تعداد جداول و نمودارها حداکثر ۳ عدد و از اندازه ۱۰در ۱۵ سانتیمتر بزرگتر نباشد. جداول و نمودار و اشکال می توانند در صفحات جداگانه باشند به شرطی که ترتیب ارجاع مشخص باشد. از نظر آماری به صورت کاملا" گویا و صحیح و مطابق با قالب (format) اشاره شده ذیل، طراحی شده و از ارائه نمودارها به صورت نمایشی خودداری شود.

<کلیه جداول و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید و دو بعدی توسط برنامه Microsoft Excel XP تهیه شود . محورهای نمودارباید دارای توضیحات کامل و کوتاه به همراه واحدهای اندازه گیری یا توصیفی باشد.

<جداول و نمودارها و تصاویر هر کدام باید در یک صفحه جداگانه با ذکر شماره، عنوان و زیر نویس ها در انتهای مقاله آورده شود. در متن باید به شماره جداول، نمودارها و تصاویر اشاره و محل قرار گرفتن آنها مشخص گردد.

<جداول یا نمودارهایی که دارای علائم اشاره ای هستند در پانویس جداول یا نمودارها به طور کامل علائم آن توضیح داده شده و هیچ نکته ابهام آمیزی در پانویس نمودار وجود نداشته باشد.

<جداول و نمودارها باید بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا باشد و فهم آن نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.

<اگر در نمودارها از مقادیر انحراف معیار استفاده می شود، سعی گردد در هر خط نمودار نمادی استفاده شود که از بقیه قابل تفکیک بوده و محدوده مقادیر در یک طرف نمودار رسم شود.

<عناوین جداول باید حداقل توضیحات را داشته و سعی گردد در یک خط تمام شود.

<در جداول به استثنای خطوط افقی و عمودی در قسمت سرستون‌ها، عنوان و حاشیه های جدول از کشیدن خطوط عمودی بیش از حد مگر در موارد ضروری اجتناب شود. خطوط درون جدول به صورت تک خط، بدون سایه و با ضخامت بیشتری رسم گردد.

 <اعداد جداول و نمودارها فارسی باشد.

<عکس های ارسالی باید با وضوح و کیفیت بالا تهیه شده و به صورت جداگانه با فرمت JPG و یا DPI۳۰۰ در انتهای مقاله آورده شوند.

ـ بحث و ‌نتیجه‌گیری:

ابتدا یافته های اصلی تحقیق به اختصار ذکر شود و سپس این یافته ها با موارد مشابه قبلی در داخل و خارج کشور مقایسه شود و در مورد دلایل رد یا قبول آنها بصورت کامل و با ذکر منابع بحث گردد. مروری بر مقالات گذشته در این بخش گنجانده شود. یافته‌های جدید و یافته های پیش بینی شده مقایسه شود و در انتهای نتیجه گیری نهایی مقاله ذکر گردد. در پایان محدودیت های مطالعه و نیز راهکارها و فرضیه های جدید پیشنهادی جهت بهتر انجام شدن تحقیقات مشابه در آینده ذکر شود.

ـ تشکر و قدردانی:

نویسنده یا گروه نویسندگان می توانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی درانجام مطالعه یا تدوین مقاله همکاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی به عمل آورند و سازمان اعتبار دهنده را معرفی نمایند .

ـ منابع:

نحوه نگارش منابع به شیوه ونکوور می‌باشد و باید حتما در صفحه جداگانه تایپ گردد. کلیه منابع بایستی به زبان لاتین نوشته شود و منابع فارسی میبایست به ساختار انگلیسی ترجمه و نوشته شوند. ترتیب شماره گذاری منابع بایستی به ترتیب استفاده آنها در متن مقاله باشد و در متن مقاله () شماره گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ورود در متن به صورت زیر نوشته شود:

Article: Pourreza, A. Kaldi, AR. Health care Expendiutre and Aging: ۲۰۰۷, ۵, ۱-۷. Chapter: Jones, A. M. Introduction to Health Ecomonics. In: The Elgar Companion to Health Economics. Ed, Smith.

K. Edgward. Elgar Puplication, Frist Edition, England: ۳۲۵-۴۵۰.

Book: Scoth, A. Maynard, A. Elliot, R. Advances in Health economies, First Edition, England WILEY Puplication, ۲۰۰۳.

Chapter in book: palmer pj. The heart of a teacher. In:Ornstein AC, janson D, editors. Contemporary issues in curriculumð.Edition, Allyn& Bacon: Boston,۲۰۰۳:۲۸۵-۹۳

Internet: Boots Group Plc., Corporate Social Responsibility. [Oniline]. Boots Group Plc. ۲۰۰۳. Available From: Http://www.boots-plc.com/information/info.asp?id=۴۴۷ [accessed July ۲۰۰۵]

لازم به ذکر است ، در تمامی موارد بالا در صورت تعدد نویسندگان ، نام شش نویسنده اول به ترتیب ذکر شده و نام سایرین با عنوان etal ذکر گردد. 

ساختار منابع فارسی : 

مجله : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، دوره انتشار ، شماره انتشار صفحات انتخابی

کتاب : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده، عنوان کتاب، شماره چاپ ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار صفحات انتخاب 

ساختار منابع انگلیسی :

مجله: نام خانوادگی نویسنده ، حرف اول نام نویسنده ( نام نویسندگان تا شش نفر نوشته و بعد از آن کلمه همکاران ذکر شود.) عنوان مقاله، عنوان اختصاری مقاله ، عنوان مجله، سال انتشار، دوره انتشار ، شماره انتشار ، صفحات انتخابی

کتاب : نام خانوادگی نویسنده ، حرف اول نام نویسنده، عنوان فصل ، نام ویراستاران کتاب، عنوان کتاب و شماره چاپ ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار و صفحات انتخابی

ساختار منابع الکترونیکی :

نام خانوادگی نویسنده ، حرف اول نام نویسنده، عنوان مقاله ، مخفف عنوان نشریه الکترونیکی، سال و ماه انتشار ،شماره جلد، صفحات انتخابی، آدرس اینترنتی

چک‌لیست راهنمای‌ نویسندگان ‌مقاله:

۱. مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

- عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه مشخصات کامل نویسندگان مقاله، عنوان مکرر (Running Title) با حداکثر ۴۰ حرف و ذکر نوع مقاله

- چکیده، فارسی و انگلیسی

- مقدمه

- مواد و روش‌ها

- نتایج

- بحث و نتیجه گیری

- تشکر و قدردانی

- لیست منابع (با رعایت سیستم  رفرنس نویسی ونکوور)

۲. نام و مشخصات کلیه نویسندگان و نویسند مسئول : شامل نام خانوادگی ، نام ، رتبه علمی ، محل کار   ،‌آدرس ،‌تلفن و تلفن همراه ، فکس و ایمیل

۳.تعهد نامه عدم ارسال مقاله به مجلات ( داخلی و خارجی ) به امضاء کلیه نویسندگان

۴. بعد از انجام اصلاحات توسط نویسندگان تغییرات باید به صورت هایلات رنگی مشخص شوند.


دفعات مشاهده: 28086 بار   |   دفعات چاپ: 1261 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 72 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بیمارستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2017 All Rights Reserved | Journal of Hospital

Designed & Developed by : Yektaweb