فصلنامه بیمارستان- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله بیمارستان در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:
AcademicKeys,
CABI,
Ebsco(Health Business Full Text Elite),
Global Impact Factor (GIF),
Google Scholar,
Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR),
Index Copernicus,
Iran Journal,
Islamic World Science Citation Center (ISC),
Ulrich,
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیمارستان:
http://jhosp.tums.ac.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب