فصلنامه بیمارستان- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
AWT IMAGE

مجله بیمارستان

شاپای چاپی: 2008-1928

شاپای الکترونیکی: 7450-2228

مدیرمسئول: دکتر محمدعلی اخوان

سردبیر: دکتر محمد عرب


نشریه بیمارستان متعلق به انجمن علمی اداره امور بیمارستانها است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور انتشار تازه‌ ترین یافته های علمی پژوهشی در حوزه مدیریت و اقتصاد نظام سلامت ازجمله تحقیقات مربوط به تعالی خدمات بالینی، خدمات پرستاری، تامین تسهیلات وتاسیسات بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ، امورغذا و دارو و نظامهای بیمه ای و شیوه های پرداخت،ایمنی بیماران به ویژه در حوزه بیمارستان منتشر می شود.نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیمارستان:
http://jhosp.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب